Trung tâm trực thuộc SPT

Trung tâm Viễn thông IP (IPT)

140 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 28) 54 040 199 Fax: (+84 28) 54 040 160
Website: www.ipt.spt.vn

Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP)

10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 28) 54 040 033 Fax: (+84 28) 54 040 032
Website: www.sgp.vn

Trung tâm Điện thoại SPT (STC)

Số 90 đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Tel: (+84 28) 54 456 868 Fax: (+84 28) 54 040 507
Website: www.sptfone.vn

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS)

10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 28) 54 040 000 Fax: (+84 28) 54 040 005
Website: www.sts.com.vn 

Trung tâm Phát triển Kinh doanh S-wifi

Địa chỉ: 140 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (+84 28) 5404 0841
Email: support@s-wifi.vn

Website: www.s-wifi.vn