Cơ cấu tổ chức


 1. Hội đồng Quản trị
  1. Ông Đặng Thành Tâm
  2. Ông Nguyễn Thế Định
  3. Ông Phan Anh Tuấn
  4. Ông Phạm Nhớ Hồng Thương
  5. Ông Hoàng Sĩ Hóa
  6. Bà Nguyễn Cẩm Phương
  7. Bà Ngô Thị Phương Thủy 
 2. Ban Kiểm soát
  1. Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh 
  2. Ông Trần Anh Dũng
  3. Bà Nguyễn Thị Sương
  4. Bà Nguyễn Ngọc Cát Tường
 3. Ban Điều hành
  1. Ông Hoàng Sĩ Hóa - Tổng Giám đốc.
  2. Ông Lê Quang Triệu - Phó Tổng Giám đốc.
  3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Kế toán trưởng.
  4. Ông Huỳnh Thanh Tùng - Giám đốc Kế hoạch - Kinh doanh.
 4. Khối tham mưu
  1. Phòng Dự án - Đầu tư;
  2. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
  3. Phòng Mua sắm;
  4. Phòng Hành chính - Quản trị;
  5. Phòng Kỹ thuật Công nghệ;
  6. Phòng Công nghệ Thông tin;
  7. Phòng Tổ chức - Nhân sự;
  8. Phòng Kế toán - Tài chính;
  9. Ban Phát triển Dự án - S-wifi;
  10. Ban Kiểm toán Nội bộ;
  11. Ban Pháp chế.
  12. Phòng - Ban chức năng khác.
 5. Khối trực tiếp kinh doanh
  1. Liên doanh, Hợp tác kinh doanh, Tham gia góp vốn:
   • Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST);
   • Công ty TNHH Thông tin và Viễn thông Di động S-Telecom;
   • Đơn vị Liên doanh Hợp tác kinh doanh khác.
  2. Chi nhánh Công ty tại các tỉnh thành trong nước:
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Hà Nội;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Đà Nẵng;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Cần Thơ;
   • Chi nhánh tại 64 tỉnh thành trong cả nước.            
  3. Các Trung tâm chuyên doanh trực thuộc:
   • Trung tâm Điện thoại SPT (STC);
   • Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP);
   • Trung tâm Viễn thông IP;
   • Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS);
   • Các Trung tâm chuyên doanh khác.
  4. Văn phòng đại diện nước ngoài:
   • Hong Kong.

                              1.            Bà Nguyễn Cẩm Phương - Thành viên.

                              2.            Ông Phạm Nhớ Hồng Thương - Thành viên.