Đấu thầu

THANH LÝ CÁP PHẾ LIỆU - NĂM 2017
27/09/2017
TRANG BỊ CÁP QUANG VÀ VẬT TƯ XỬ LÝ SỰ CỐ ĐỢT 1
22/08/2017
TRANG BỊ VẬT TƯ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO VÀ DỰ PHÒNG XỬ LÝ SỰ CỐ ĐỢT 1
22/08/2017
Trang bị accu cho các đài trạm STC
28/07/2017
TRANG BI VAT TƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO QUÝ 3/2017 CHO CHI NHÁNH KHU VỰC 3
19/07/2017
1234567
...