GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ CHCT GÓI THẦU TRANG BỊ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM FTTx GPON LẦN 2

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

GÓI THẦU TRANG BỊ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM FTTxGPON LẦN 2

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

-        Tên gói thầu: Trang bị thiết bị thử nghiệm FTTx GPON lần 2

-        Nguồn vốn: 100% Vôn tự có.

-        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-        Gia hạn Thời gian nộp Hồ sơ đề xuất : đến trước 16 giờ ngày 06/01/2017

-        Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm- Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999 (Ext: 167) Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 06  tháng 01 năm 2017 tại: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm- Lầu 2).