TRANG BỊ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM FTTxPON LẦN 2

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

-        Tên gói thầu: Trang bị thiết bị thử nghiệm FTTx PON lần 2

-        Nguồn vốn:100% Vốn tự có.

-        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-        Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 28/12/2016

-        Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm- Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999 (Ext: 171) Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 28  tháng 12 năm 2016 tại: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm- Lầu 2).