Tuyển dụng

Nhân viên Lập trình (04 nhân sự)
Nhân viên Marketing(02 nhân sự)
Chuyên viên Kinh Doanh (03 nhân sự)
MẪU PHỎNG VẤN SƠ TUYỂN SPT - CV
Nhân viên truyền thông