Điện thoại đường dài VoIP

Điện thoại đường dài qua giao thức IP (VOIP - 177)

Dịch vụ điện thoại đường dài sử dụng giao thức Internet thực hiện cuộc gọi liên tỉnh, quốc tế với giá cước tiết kiệm thông qua việc sử dụng mã dịch vụ 177.

Điện thoại Internet (SNETFONE PLUS)

Ứng dụng công nghệ SIP, thẻ cho phép thực hiện cuộc gọi đi quốc tế với giá cước thấp hơn 90% so với cách gọi thông thường; khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi từ máy tính đến máy tính (PC to PC) và từ máy tính đến điện thoại (PC to Phone).