Cơ cấu tổ chức

 1. Hội đồng Quản trị
  1. Bà Nguyễn Cẩm Phương - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Hoàng Sĩ Hóa - Phó chủ tịch HĐQT 
  3. Bà Lê Thị Anh - Thành viên HĐQT
  4. Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên HĐQT
  5. Ông Huỳnh Anh Trúc - Thành viên HĐQT
  6. Ông Đặng Thành Tâm - Thành viên HĐQT
  7. Ông Phạm Thế Trường - Thành viên HĐQT
  8. Ông  Nguyễn Vũ Hoàng An - Thành viên HĐQT
  9. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thành viên HĐQT
 2. Ban Kiểm soát
  1. Bà Nguyễn Thị Sương - Trưởng Ban Kiếm soát
  2. Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
  3. Ông Trịnh Bảo Duy Tân - Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Ban Điều hành
  1. Ông - Võ Văn Ninh - Tổng Giám đốc
  2. Ông Hoàng Sĩ Hóa - Phó Tổng Giám đốc
  3. Ông Lê Quang Triệu - Phó Tổng Giám đốc
  4. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Kế toán trưởng
 4. Khối tham mưu
  1. Phòng Tổ chức Nhân sự;
  2. Phòng Kế toán Tài chính;
  3. Phòng Hành chính Quản trị;
  4. Phòng Kế hoạch Kinh doanh;
  5. Phòng Kỹ thuật Công nghệ;
  6. Phòng Dự án Đầu tư;
  7. Phòng Công nghệ Thông tin;
  8. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  9. Ban Phát triển Dự án
  10. Ban Pháp Chế
  11. Ban Kiểm toán Nội bộ
  12. Ban Thanh lý BCC
 5. Khối trực tiếp kinh doanh
  1. Liên doanh, Hợp tác kinh doanh, Tham gia góp vốn:
   • Công ty TNHH Thông tin và Viễn thông Di động S-Telecom;
   • Đơn vị Liên doanh Hợp tác kinh doanh khác.
  2. Chi nhánh Công ty tại các tỉnh thành trong nước:
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Hà Nội;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Đà Nẵng;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Cần Thơ;
   • Chi nhánh tại 64 tỉnh thành trong cả nước.            
  3. Các Trung tâm chuyên doanh trực thuộc:
   • Trung tâm Điện thoại SPT (STC);
   • Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP);
   • Trung tâm Viễn thông IP;
   • Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS);
   • Trung tâm Phát triển Kinh doanh S-wifi;
   • Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ số SPT (SST)
   • Các Trung tâm chuyên doanh khác.