Cơ cấu tổ chức

 1. Hội đồng Quản trị
  1. Bà Nguyễn Cẩm Phương - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Hoàng Sĩ Hóa - Phó chủ tịch HĐQT 
  3. Bà Lê Thị Anh - Thành viên HĐQT
  4. Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên HĐQT
  5. Ông Huỳnh Anh Trúc - Thành viên HĐQT
  6. Ông Đặng Thành Tâm - Thành viên HĐQT
  7. Ông Lê Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT
  8. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Thành viên HĐQT
  9. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thành viên HĐQT
 2. Ban Kiểm soát
  1. Bà Nguyễn Thị Sương - Trưởng Ban Kiếm soát
  2. Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
  3. Ông Trịnh Bảo Duy Tân - Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Ban Điều hành
  1. Ông - Võ Văn Ninh - Tổng Giám đốc
  2. Ông Hoàng Sĩ Hóa - Phó Tổng Giám đốc
  3. Ông Trương Đình Thức - Phó Trưởng Phòng KTTC
 4. Khối tham mưu
  1. Ban Thanh tra Pháp chế
  2. Ban tài chánh (Phòng Kế toán Tài chính) 
  3. Phòng Tổ chức - Nhân sự
  4. Văn Phòng
  5. Ban Kế hoạch - Chiến lược
  6. Ban Kỹ thuật - Đầu tư
  7. Ban Công nghệ - Nghiên cứu Phát triển (R&D)
 5. Khối trực tiếp kinh doanh
  1. Liên doanh, Hợp tác kinh doanh, Tham gia góp vốn:
   • Công ty TNHH Thông tin và Viễn thông Di động S-Telecom;
   • Đơn vị Liên doanh Hợp tác kinh doanh khác.
  2. Chi nhánh Công ty tại các tỉnh thành trong nước:
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Hà Nội;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Đà Nẵng;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Cần Thơ;
   • Chi nhánh tại 64 tỉnh thành trong cả nước.            
  3. Các Trung tâm chuyên doanh trực thuộc:
   • Trung tâm Điện thoại SPT (STC);
   • Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP);
   • Trung tâm Viễn thông IP;
   • Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS);
   • Trung tâm Phát triển Kinh doanh S-wifi;
   • Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ số SPT (SST)
   • Các Trung tâm chuyên doanh khác.