Cơ cấu tổ chức

 1. Hội đồng Quản trị
  1. Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Phạm Nhớ Hồng Thương - Phó Chủ tịch HĐQT
  4. Ông Nguyễn Thế Định - Thành viên HĐQT
  5. Ông Hoàng Sĩ Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
  6. Bà Nguyễn Cẩm Phương - Thành viên HĐQT
  7. Bà Ngô Thị Phương Thủy - Thành viên HĐQT
 2. Ban Kiểm soát
  1. Bà Nguyễn Thị Sương - Trưởng Ban Kiếm soát
  2. Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
  3. Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát
  4. Bà Nguyễn Ngọc Cát Tường - Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Ban Điều hành
  1. Ông Hoàng Sĩ Hóa - Tổng Giám đốc
  2. Ông Lê Quang Triệu - Phó Tổng Giám đốc
  3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Kế toán trưởng
 4. Khối tham mưu
  1. Phòng Dự án - Đầu tư;
  2. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
  3. Phòng Mua sắm;
  4. Phòng Hành chính - Quản trị;
  5. Phòng Kỹ thuật Công nghệ;
  6. Phòng Công nghệ Thông tin;
  7. Phòng Tổ chức - Nhân sự;
  8. Phòng Kế toán - Tài chính;
  9. Ban Kiểm toán Nội bộ;
  10. Ban Pháp chế.
  11. Ban Phát triển Dự án.
  12. Phòng - Ban chức năng khác.
 5. Khối trực tiếp kinh doanh
  1. Liên doanh, Hợp tác kinh doanh, Tham gia góp vốn:
   • Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST);
   • Công ty TNHH Thông tin và Viễn thông Di động S-Telecom;
   • Đơn vị Liên doanh Hợp tác kinh doanh khác.
  2. Chi nhánh Công ty tại các tỉnh thành trong nước:
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Hà Nội;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Đà Nẵng;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Cần Thơ;
   • Chi nhánh tại 64 tỉnh thành trong cả nước.            
  3. Các Trung tâm chuyên doanh trực thuộc:
   • Trung tâm Điện thoại SPT (STC);
   • Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP);
   • Trung tâm Viễn thông IP;
   • Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS);
   • Trung tâm Phát triển Kinh doanh S-wifi;
   • Các Trung tâm chuyên doanh khác.
  4. Văn phòng đại diện nước ngoài:
   • Hong Kong.