Thư lấy ý kiến cổ đông v/v thay đổi mệnh giá cổ phần

Tài liệu đính kèm: