Thông báo của SPT và BSC về việc ủy quyền quản lý cổ đông

Tài liệu đính kèm: