Đại hội cổ đông bất thường Công ty SPT 2011

Hội đồng Quản trị Công ty SPT trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 như sau:

Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 11/04/2011.

Đối tượng tham dự: cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty SPT tại thời điểm chốt danh sách

Thời gian tổ chức dự kiến: cuối tháng 4 năm 2011

Nội dung Đại hội: Bầu cử Hội đồng Quản trị

Tài liệu đính kèm: