Thông báo V/v Ủy quyền quản lý cổ đông

Tài liệu đính kèm: