Thay đổi người đại diện công bố thông tin của Công ty SPT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi nhân sự đại diện công bố thông tin của Công ty.

Ông Hoàng Sĩ Hóa
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám Đốc

Là người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn thay cho ông Hồ Hồng Sơn kể từ ngày 19/03/2012.

Văn bản có chữ ký đính kèm

Tài liệu đính kèm: