Đầu tư máy hàn , máy đo cáp quang và xe gàu cho Trung tâm STS

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

Tên các gói thầu:  

Gói thầu 1: Trang bị 03 (ba) máy hàn cáp quang

Gói thầu 2: Trang bị 01 (một) máy đo cáp quang

Gói thầu 3: Trang bị 01 (một) xe gàu

Nguồn vốn: 100% vốn tự có.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. 

Thời gian phát hành HSYC chào hàng:

Gói thầu số 1 và số 02: Từ ngày 08/7/2015 đến ngày 13/07/2015.

Gói thầu số 03:                      Từ ngày 09/7/2015 đến ngày 15/07/2015 

 

Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999 (Ext: 167) Fax: 08 - 54040761

 

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá):

Gói thầu số 01 và số 02: chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 13  tháng 07 năm 2015

Gói thầu số 03: chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 15  tháng 07 năm 2015

 

Tại: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm- Lầu 2).