Trang bi thiet bi FTTx PON

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

-        Tên gói thầu: Trang bị thiết bị FTTx PON 

-        Nguồn vốn: Vôn tự có.

-        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-        Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 20/7/2015 đến ngày 27/07/2015

-        Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm- Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999 (Ext: 167) Fax: 08 - 54040761

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 27  tháng 07 năm 2015 tại: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm- Lầu 2).