TRANG BI THAY THẾ CÁC THIẾT BỊ WIFI ĐÃ VẬN HÀNH TỪ 2014-2016

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

-        Tên gói thầu: TRANG BỊ THAY THẾ CÁC THIẾT BỊ WIFI ĐÃ VẬN HÀNH TỪ 2014-2016

-        Nguồn vốn:100% Vốn tự có

-        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước 

-        Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 26/12/2019

-        Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999 (Ext: 164) Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 26  tháng 12 năm 2019 tạisố 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2).