Thông báo mời thầu thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng

Tài liệu đính kèm: