Trang bị Server để xây dựng open cloud

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

- Tên gói thầu: Trang bị Server để xây dựng open cloud

- Nguồn vốn:100% Vốn tự có.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

- Thời gian phát hành Bảng yêu cầu báo giá chào hàng: Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020

- Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P. CNTT - Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999  -  Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 15 tháng 05 năm 2020 tại: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.CNTT - Lầu 2).

Chi tiết cấu hình, số lượng trang bị:

Tài liệu đính kèm: