TRANG BI SERVER ĐỂ XÂY DỰNG OPEN CLOUD CHO TOÀN CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

- Tên gói thầu: Trang bị Server để xây dựng Open Cloud cho toàn công ty

- Nguồn vốn:100% Vốn tự có.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 19/05/2021

- Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (Phòng DAĐT - Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999  -  Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 19 tháng 05 năm 2021 tại: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.DAĐT - Lầu 2).