63 đơn vị, tập thể và 317 cá nhân được vinh danh năm 2016

Ngày 20/01/2017, ông Hoàng Sĩ Hóa - Tổng Giám đốc SPT đã kí quyết định biểu dương các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng và đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Theo đó, việc biểu dương, khen thưởng các đơn vị, tập thể và cá nhân là một hoạt động thường niên của Ban Lãnh đạo SPT nhằm ghi nhận kịp thời những đóng góp hiệu quả của các thành viên SPT, đồng thời, khuyến khích, động viên các CB-CNV ngày càng phấn đấu nhiều hơn nữa vì sự nghiệp phát triển chung của Công ty.

Cụ thể theo quyết định này, có 5 đơn vị được khen thưởng xuất sắc, 11 đơn vị tiên tiến; 23 tập thể xuất sắc, 24 tập thể tiên tiến. Về phía cá nhân có 131 cá nhân xuất sắc và 186 cá nhân tiên tiến được vinh danh.

Được biết, năm 2015, SPT cũng có 58 đơn vị, tập thể và 316 cá nhân được vinh danh.

P. B