Các dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp

Các dịch vụ mà doanh nghiệp spt đang cung cấp gồm:

1.Dịch vụ thoại: 2.Dịch vụ dữ liệu: 3.Dịch vụ bưu chính: 4.Dịch vụ truyền dẫn: 5.Dịch vụ khác: